layout ใหญ่ ๆ

หัวข้อ Section

สามารถใส่ Add elements ได้ทุกอัน และสามารถเปลี่ยน แบ็คกราว และ วีดีโอได้

Lightbox button

สามารถใส่ Add elements ได้ทุกอัน และสามารถเปลี่ยน แบ็คกราว และ วีดีโอได้

This is a headline

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

This is a headline

ตอนแรกเป็นช่องใส่ข้อความ แต่สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ พื้นหลังใส่รูปหรือทำสีได้

This is a headline with arrow on top

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

ตอนแรกเป็นช่องข้อความ ทั้ง 3 ช่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ทุกช่อง

แต่ต้องลบก่อน พื้นหลังสามารถใส่รูป หรือ เปลี่ยนสีได้

ช่องซ้ายเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องขวา เป็น Add elements สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

เป็น Add elements ใส่ได้ทุกอย่าง

เป็น Add elements ใส่ได้ทุกอย่าง

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Add elements สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

ช่องซ้ายเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องขวา เป็น Add elements สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

เป็น Add elements ใส่ได้ทุกอย่าง

เป็น Add elements ใส่ได้ทุกอย่าง

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Add elements สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

เป็น Add elements ใส่ได้ทุกอย่าง

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Add elements สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

ช่องซ้ายเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องขวา เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

ช่องซ้ายเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องขวา เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

ช่องซ้ายเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องขวา เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

ช่องขวาเป็น Text

สามารถลบแล้วใส่เป็น Add elements ได้  ส่วนช่องซ้าย เป็น Upload image สามารถใส่ได้ทุกอย่าง พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสี ใส่รูปได้

Add Any content here

ช่องซ้ายแล้วขวาเป็นText ช่องกลางเป็น image

ช่องซ้ายและขวาเป็น Test สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ ส่วนช่องกลางที่เป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้

ช่องซ้ายแล้วขวาเป็นText ช่องกลางเป็น image

ช่องซ้ายและขวาเป็น Test สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ ส่วนช่องกลางที่เป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้

ช่องบนเป็น image ขนาดใหญ่

แต่สามารถลบแล้วเปลี่ยนเปฌน Add elements ได้ ส่วนช่องล่างเป็น Text สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็ย Add elements ได้

ช่องล่างเป็น image ขนาดใหญ่

แต่สามารถลบแล้วเปลี่ยนเปฌน Add elements ได้ ส่วนช่องบนเป็น Text สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็ย Add elements ได้

หัวข้อ ROW

Row 3ช่อง ทุกช่องเป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 2ช่อง ทุกช่องเป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 4ช่อง ทุกช่องเป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Row ใหญ่ 1 ช่องและเป็น Add elements 

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 2 ช่อง ซ้ายเล็ก ขวาใหญ่

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 2 ช่อง ซ้ายใหญ่ ขวาเล็ก

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 2 ช่อง เป็น Add elements ทั้ง2ช่อง ไม่มีช่องไฟ

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 3 ช่อง เป็น Add elements ทั้ง2ช่อง ไม่มีช่องไฟ

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

เป็น Add elements สามารถเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้

Row 2 ช่อง ซ้ายเป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ ขวาเป็น Add elements

เป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้

เป็น Add elements

Row 2 ช่อง ขวาเป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้ ซ้ายเป็น Add elements

เป็น Add elements

เป็น image สามารถลบแล้วเปลี่ยนเป็น Add elements ได้

Row 2 ช่อง ซ้ายเป็น image ขวาเป็น Add elements

เป็น image

เป็น Add elements

Row 2 ช่อง ขวาเป็น image ซ้ายเป็น Add elements

เป็น Add elements 

เป็น image

Row 3 ช่อง มีแลเงา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

หัวข้อ Slider

หัวข้อ Block

No block ID is set

หัวข้อ Grid

หัวข้อ Navigation

หัวข้อ page header

หัวข้อ stack

หัวข้อ widget area

layout ใหญ่ ๆ

content ใหญ่ ๆ

content

Simple Round Circle Outline Outline Round Outline Cirle Simple Link Underline CTA-Small CTA-Large

หัวข้อ Text

Paragraph

Lead Paragraph

Paragraph with Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Paragraph with Sub Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Headline

Headline uppercase

headline with subtitle

This is a sub title

Upload Image...

Image Left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Image Right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

Quote

หัวข้อ Banner

หัวข้อ accordion

หัวข้อ Blog Posts

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

New product

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

New product Pro mid year 65

Read More
New product

Read More
New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7
Read More
New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6
Read More

Uncategorized

New product Pro mid year 65

Uncategorized

New product

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-7

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-6

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-5

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-4

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-3

2021 Promotion

New1 Pro 2021-2022-Tiktok-1

หัวข้อ Countdown

 
 

หัวข้อ Divider

หัวข้อ Follow icons

หัวข้อ Form (cf7)

  บริการของเราที่คุณสนใจ

  สินค้าของเราที่คุณสนใจ
  รถลากพาเลทรถยกสูงรถยกถังน้ำมันรถโต๊ะยกสูงอุปกรณ์เสริมรถเครน

  เอกสารตัวอย่าง

  หัวข้อ Gallery

  หัวข้อ icon Box

  หัวข้อ image box

  A title

  Image Box text

  หัวข้อ instagram feed

  No images found.

  หัวข้อ logo

  หัวข้อ Message box

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  หัวข้อ Pages

  Sorry, no pages was found

  หัวข้อ portfolio

  หัวข้อ Price table

  Title
  price
  Title
  Title
  Title
  Title

  หัวข้อ Scroll To

  หัวข้อ Search box

  หัวข้อ Share icon

  หัวข้อ Tabs

  หัวข้อ Team member

  Ola Nordmann
  Customer Support

  Lorem ipsum..

  หัวข้อ testimonial

  Lorem ipsum dolor sit amet

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

  The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

  Mark Jance / Facebook

  This is a FANTASTIC Theme. Do you think that in the next version you could try and have it Multilanguage. Because I have nothing bad to say about this theme. Thank a million!

  Mark Jance / Facebook

  The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

  Mark Jance / Facebook

  This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

  Mark Jance / Facebook

  Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
  Waiting for version 3.0. Very excited.

  MIRORIM

  The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

  Mark Jance / Facebook

  This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

  Mark Jance / Facebook

  Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
  Waiting for version 3.0. Very excited.

  MIRORIM

  หัวข้อ Video

  หัวข้อ Video button

  หัวข้อ WP Gallery

  Shop ใหญ่ต่าง ๆ

  หัว้ขอ Products

  รถลากพาเลทแบบมีตาชั่ง รุ่น BFW

  Capacity:2000kg
  Min./Max.fork height : 75/195mm
  Fork length:1150/1220mm

  รถลากพาเลท แบบมีตาชั่งในตัว

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่

  • พิกัด 2000 kg
  • ความแม่นยำ 0.1% ของน้ำหนักที่ใช้กับเครื่องชั่ง
  • ทดน้ำหนักอัตโนมัติโดยให้น้ำหนักสุทธิที่เพิ่มหรือนำออกจากเครื่องชั่ง

  Read more

  งาเครนยก แบบงาขยับได้ รุ่น CK30

  งาเครนยก CK30

  รับน้ำหนัก:3000 กิโลกรัม
  Fork Length : 1000 มิลลิเมตร
  น้ำหนักสุทธิ: 250 กิโลกรัม

  งาเครนยกเป็นอุปกรณ์เสิรมเครนเพื่อเสริมสำหรับใช้ยกพาเลทที่มีสิ่งของ

  งาเครนยก Crane Fork

  • เป็นอุปกรณ์เสริมเครน มีลักษณะเป็นงา ช่วยให้เครน ภายในโรงงาน เหมือนรถโฟร์คลิฟ
  • สามารถยก-ย้าย สิ่งของที่อยู่บนพาเลท หรือสิ่งของที่เป็นกล่องได้ ใช้กับเครนและ รถเฮี๊ยบ
  • ปรับความกว้างของงาได้ 5 ตำแหน่ง
  • ปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ
  Read more

  รถยกถังน้ำมันไฟฟ้าหมุนเทแบบเข้า-ออกมุมพาเลท รุ่น DH300

  Electric Drum Stacker DH300

  รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังขึ้น-ลง โดยระบบไฟฟ้า และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง สะดวกและทุ่นแรง  ล๊อคถังด้วยปากจับด้านบน และล๊อครอบถังด้วยโซ่เข็มขัด

  รับน้ำหนัก:300 กิโลกรัม
  ยกสูง : 1100 มิลลเมตร
  รับน้ำหนัก:230 กิโลกรัม

  รถยกถังหมุนเทไฟฟ้า    (Electric drum stacker) 

  • รถยกถังน้ำมันแบบหมุนเท ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยกถัง เหล็ก 200 ลิตรและถังพลาสติก ยกเคลื่อนย้ายและหมุนเทได้ สะดวกและเบาแรงในการใช้งาน
  • เหมาะกับงานยกสูงและหมุนเท ที่ถังน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัม
  • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการหมุนเทถังและสามารถหมุนถังค้างไว้ได้
  • ล๊อคถังที่หัว-ท้าย และ ล๊อครอบกลางถังด้วย โซ่เข็มขัด
  • ยกสูง 1100mm นับจากพื้นถึงปลายบนถัง
  • คุณภาพเยี่ยม  ราคา ถูก  พร้อมบริการหลังการขาย
  Read more

  รถยกถังน้ำมัน แบบขึ้น ลง ท้ายรถกระบะ รุ่น CA-B301 (Copy)

  รถยกถังน้ำมัน แบบขึ้น ลง ท้ายรถกระบะ รุ่น CA-B301

  รถยกถังน้ำมัน ขึ้นรถบรรทุกหรือรถกระบะ ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังขึ้น-ลงด้วยการเหยียบปั๊มไฮดรอลิค

  รับน้ำหนัก:300 กิโลกรัม
  ยกสูงสุด : 800 มิลลิเมตร
  น้ำหนักสุทธิ :72 กิโลกรัม

  รถยกถังเหล็ก 200 ลิตร ใช้ในการเคลื่อนย้ายถังน้ำมันขึ้นรถบรรทุก

  • รถยกถัง 200 ลิตร เคลื่อนย้ายจากพาเลท ขึ้นไปลำเลียงขึ้นรถกระบะบรรทุก รถปิคอัพ
  • ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ หรือกำลังคนในการยกถัง 200 ลิตรขึ้นรถ
  • ผ่อนแรงในการขนย้าย สะดวก และรวดเร็ว ใช้กำลังคนแค่เพียงคนเดียวในการขนย้ายถัง
  • เคลื่อนที่ง่าย คล่องตัว  ทำงานสะดวกต่อการขนย้าย
  • โครงสร้างเหล็กแข็ง เพิ่มความสมดุลย์ด้วยล้อหน้าคู่ยื่นออกไปรับน้ำหนักถัง
  • ชุดกระบอก Hydraulic ยกสูง รับน้ำหนักถังได้อย่างดีในขณะที่ยก และ เคลื่อนที่
  • ชุดจับปากถังล็อคแบบอัตโนมัติ แข็งแรง ไม่ทำให้ถังหลุดในขณะยกเคลื่อนย้าย ปลอดภัยในการทำงาน
  • น้ำหนักเบา สามารถยกขึ้นรถเพื่อนำไปยกถังลงได้อีกครั้ง
  Read more

  เครนอเนกประสงค์สำหรับขนย้ายพาเลท รุ่น GL118 (Copy Test)

  •  เครนอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับการขนถ่ายในโรงงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต โลจิสติกส์ คลังสินค้า ฯลฯ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการพาเลm
  • ประหยัดกำลังคน, ใช้งานคนเดียว, การออกแบบที่เหมาะสม, โครงสร้างแข็งแกร่ง, ใช้งานได้จริง
  Read more

  อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมัน แบบหมุนเท รุ่น HK285

  อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ HK285

  อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและหมุนเท เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตรและถังพลาสติก

  Capacity:300 kg.
  Drum size : Ø570-600 mm.
  Net weight: 60 kg.

  อุปกรณ์ยกย้ายพร้อมเท เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ติดตั้งกับโฟร์คลิฟท์ 

  • เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้การย้าย และยกเทถัง เป็นไปด้วยความง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับงาน หมุนเท
  •  ผ่อนแรงด้วย Gearbox และดูแลรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน
  • ใช้งานได้ง่ายกับ โฟร์คลิฟท์ ประกอบง่าย แข็งแรง
  Read more

  รถยกถังน้ำมันทับซ้อน แบบไฟฟ้า รุ่น DH280

  Capacity:280 kg.
  Lift height : 1100 mm.
  Net weight:270 kg.

  รถยกถังทับซ้อน สำหรับถังเหล็กและพลาสติก  ยกถังขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า  สะดวกและทุ่นแรง สามารถยกถังได้สูง 1100 มม.

  รถเข็นย้ายถัง  Drum   (Drum stacker) 

  • รถยกถังน้ำมัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยกถัง เหล็ก 200 ลิตร ฝาปิด ยกเคลื่อนย้าย  สะดวกและเบาแรงในการใช้งาน
  • เหมาะกับงานยกถังขึ้น-ลงพาเลทและเคลื่อนที่   ที่ถังน้ำหนักไม่เกิน 280 กิโลกรัม
  • ชุดล็อกปากถังอัตโนมัติ ปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้าย
  • ยกสูง 1100 mm. นับจากพื้นถังปลายบนถัง
  Read more

  รถยกถังน้ำมันหมุนเท แบบระบบลม รุ่น PRD300

  Capacity:300 kg.
  Lift height : 1500 mm.
  Net weight:268 kg.

  รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็กและพลาสติก  ยกถังขึ้น-ลง  และหมุนเทด้วยระบบนิวเมติก  สะดวกและทุ่นแรง สามารถยกถังได้สูง

  รถเข็นย้ายถัง  Drum   (Drum stacker) 

  • รถยกถังน้ำมันแบบหมุนเท ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยกถัง เหล็ก 200 ลิตร ฝาปิด ยกเคลื่อนย้ายและหมุนเทได้ สะดวกและเบาแรงในการใช้งาน
  • เหมาะกับงานยกสูงและหมุนเท ที่ถังน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัม
  • ชุด support clamp รองรับใต้ถัง และ ชุดล็อกปากถังอัตโนมัติ ปลอดภัยในการยกเท
  • ยกสูง 1500 mm. นับจากพื้นถังปลายบนถัง
  Read more