การรับประกันสินค้า

                   บริษัท เทคโนติค  จำกัด  ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าของบริษัท และขอให้การรับรองว่าสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดและขอรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นๆชำรุด อันเกิดจากการผิดผลาด ทางด้านมาตรฐานการผลิตหรือบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ

                  โดยหากมีความบกพร่องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวัสดุหรือการประกอบของอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทภายในระยะเวลาที่รับประกันทางบริษัทฯจะทำการแก้ไขหรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย  ให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 7 วันภายหลังที่ได้รับแจ้งจากท่าน

 1)  สินค้ารับประกันระบบไฮดรอลิค 1 ปี,ระบบไฟฟ้า 6 เดือนไม่รวมแบตเตอรี่  นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

  2)  ภายในระยะเวลาประกัน กรุณาแจ้งหมายเลขทุกครั้ง  เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการตรวจสอบและส่งช่างของบริษัทฯ มาทำการซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์  ⇒”(อ่านต่อขั้นตอนการแจ้งซ่อมสินค้า)”

   3) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า   หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด  สามารถส่งสินค้าคืนลับมาผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน  พร้อมกับแจ้งให้เก็บค่าส่งสินค้าปลายทาง โดยอยู่ในเงื่อนไขของการการรับประกันสินค้า 1 ปีด้วย

ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

                   บริษัท เทคโนติค  จำกัด  จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัท ฯ รวมถึงจากการใช้งานโดยประมาทเลินเล่อหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น