หลักเกณฑ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้านั้นแล้วทางบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดของทางบริษัท

  • ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
  • สินค้าแตกต่างจากคำบรรยายบนเว็บไซด์หรือตามข้อมูลใบเสนอราคา
  • สินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้
  • อุปกรณ์ส่วนควบ/ชิ้นส่วนสูญหายหรือได้รับไม่ครบดังที่ระบุไว้

– การคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท เงินค่าสินค้าทางบริษัทจะทำการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ โดยหลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี และ ต้นฉบับในเสร็จรับเงิน บัญชีธนาคารของทางลูกค้า จากทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

– การเปลี่ยนสินค้าจากความผิดพลาดของทางบริษัท หลังจากได้รับแจ้งทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7 วันทำการ

2.ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์คืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากการสั่งซื้อที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานภายใน 14 วันทางบริษัทจะมีค่าธรรมเนียมในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

– ค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้าคิดอัตราร้อยละ 25 จากค่าสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการคืนที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า เงินค่าสินค้าทางบริษัทจะทำการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ โดยหลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี และ ต้นฉบับในเสร็จรับเงิน บัญชีธนาคารของทางลูกค้า จากทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางบริษัทจะทำการออกใบกำกับภาษีใหม่เป็นค่าบริการสินค้า

– ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสินค้าคิดอัตราร้อยละ 10 จากค่าสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า สามารถเปลี่ยนในรุ่นเดียวกัน และ สินค้าที่มีมูลค้าสูงกว่าโดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างนั้น โดยทางบริษัทจะนำสินค้าไปเปลี่ยนให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้ง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า จากการที่ใช้งานผิดประเภทในทุกกรณี

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า